การทำสมาธิ

It is a generally accepted principle that all religions teach us to be good, and not to be bad.  In Buddhism we teach a third step, this is to train the mind.

To abstain from all evil,
To cultivate what is wholesome,
To purify one’s mind

This is the Message of the Buddhas

A verse from the Ovada Pattimokkha

การทำสมาธิ เป็นกิจกรรมที่ผู้คนยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการฝึกจิต ให้สงบนิ่ง เพื่อขัดเกลาจิตใจบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง .
เมื่อจิตสงบ ก็จะก่อให้เกิดความสุขทางใจ รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลด ความวิตกกังวล รู้สึกสงบ สบาย
ทางวัดได้มีการเปิดสอนสมาธิ ทุกๆ วันเสาร์ สำหรับญาติโยมที่มีความสนใจ
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ในวันดังกล่าว ถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เราจะแบ่งเวลาออกเป็นสองช่วง คือ
เวลา 14.00 – 15.00 น.
เรามีความยินดีต้อนรับ ทุกๆท่าน
มี ชา กาแฟ เตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมก

คำสอน

pdf-book-download-file-d-icon-white-background-50263494

Getting started in meditation