ธรรมะ

พระพุทธเจ้า (หมายถึง ‘Awakened One’) ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คำสอนของพระองค์กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ ธรรมะ โดยพระสาวกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นและได้เผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชน

หน้าที่หลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบงมงายแต่ทรงให้ศึกษาและปฏิบัติก่อนแล้วจึงเชื่อ

Now, Kalamas, do not go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, ‘This contemplative is our teacher.’ When you know for yourselves that, ‘These qualities are skillful; these qualities are blameless; these qualities are praised by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to welfare & to happiness’ — then you should enter & remain in them.

Kalama Sutta, Anguttara Nikaya 3.65