พระ

พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดของเรามาจากวัดต้นสังกัด คือวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย และมาปฎิบัติศาสนกิจในอังกฤษ โดยได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทศาสนาครั้งละ 2 ปี หรือ 3 ปี ในสายงานพระธรรมทูตสายประเทศ และได้รับการรับรองจากคณะสงฆ์ไทย โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา สนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เผยแผ่วัฒนธรรม เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการช่วยเหลือชุมชน

The Venerable Phra Thep Singhavarajhan, Abbot of Wat Phra Singh, Chinag Mai, or Luang Por Sopano

เราเชื่อมั่น และศรัทธาหลวงพ่อโสภโณ ที่มีความเชื่อในตัวเรา … อนุสรณ์, สาธุ, สาธุ, สาธุพระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ประธานก่อตั้งวัดพระสิงห์อังกฤษ